آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟

آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟ چه کسانی می توانند کارآفرینی بکنند؟ وچه کسانی نمی توانند کارآفرین باشند؟ با توجه به مطالعاتی که در حوزه کارآفرینی از نگاه علوم مختلف ازجمله اقتصاد،مدیریت،جامعه شناسی وروان شناسی شده است پاسخ های متفاوتی به این سوال داده می شود. سیر تاریخی نظریه ها، افت وخیز های زیادی داشته است .عده ای بر این ... ادامه مطلب »