Posted on

اصول بازاریابی کاتلر چاپ ۲۰۱۸

کتاب اصول بازاریابی به نویسندگی کاتلر وآرمسترانگ که در ۲۴ زبان و۴۰ کشور به عنوان کتاب مرجع بازاریابی موردبهره برداری قرار می گیرد.مجدد در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.
این کتاب در چهار بخش با عناوین زیر تقسیم بندی شده است

تعریف بازاریابی وفرایند بازاریابی
درک بازاروارزش مشتری
طراحی استراتژی وآمیخته بازاریابی ارزش آفرین برای مشتری
و توسعه بازار

البته در ضمیمه همین کتاب نیز در ۳ فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته ا ست
طرح بازاریابی
ریاضی بازاریابی
شغل های داخل بازاریابی

مطالعه این کتاب به همه علاقه مندان به بازاریابی وافرادی که به نوعی با فروش وبازاریابی سروکار دارند توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید