Posted on

ثروت شما چقدر است

برای همه ما واژه ثروت جذابیت دارد .دلیل این جذابیت این است که ذهن ما پذیرفته است که خیلی از کارها توسط ثروت انجام می شود. ثروت موجب می شود ما بتوانیم کارهایی را انجام دهیم که بدون داشتن آن انجام دادن این کارها بسیار سخت وحتی گاهی غیر ممکن به نظر می رسد.

براستی اگر این نکته را بپذیریم که لذت ثروت به این است که با آن می توانیم کارهایی را انجام دهیم که تا اندازه ای درست نیز به نظر می رسد می توانیم بگوییم هر دارایی که به ما در انجام کاری کمک می کند می تواند ثروت باشد. دوست من نگاهی به دور وبر خود بیانداز وببین چه ثروت هایی داری می توانی از آنها لیست مکتوبی تهیه کنی! قطعا این لیست به تو کمک می کند تا بسیاری از مسائل زندگی خود را حل کنی .
من مطمئنم شما به اندازه کافی ثروت داری که بتوانی با استفاده از انها زندگی خود را بهبود ببخشی.

ادامه دارد …
من کار

دیدگاهتان را بنویسید