در باره ما

این سایت در مورد کار آفرینی وثروت آفرینی است
به افرادی مشاوره ارائه می کند که از کاز کردن برای دیگران ویا از بیکاری خسته شده اند و تصمیم گرفته اند که رئیس خودباشند .