دسته‌بندی نشده

پیوستار کارآفرینی

پیوستار کارآفرینی ،کارآفرینی بصورت بله وخیر نیست بلکه می یتواند بین صفر تا صد یک نمره را به خود اختصاص بدهد

آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟

آیا همه می توانند کارآفرین باشند؟ چه کسانی می توانند کارآفرینی بکنند؟ وچه کسانی نمی توانند کارآفرین باشند؟ با توجه به مطالعاتی که در حوزه کارآفرینی از نگاه علوم مختلف ازجمله اقتصاد،مدیریت،جامعه شناسی وروان شناسی شده است پاسخ های متفاوتی به این سوال داده می شود. سیر تاریخی نظریه ها، افت وخیز های زیادی داشته […]